top of page

Stambena zgrada je tipologijom visoka građevina, što je bilo uvjetovano urbanim pravilom. Dinamika u oblikovanju se postiže naizmjeničnim uvlačenjem i izbacivanjem pojedinih volumena iz osnovnog korpusa građevine na sjevernom i istočnom pročelju, kao i uvlačenjem svake pojedine etaže na južnoj i zapadnoj fasadi. Time su se maksimalno iskoristile sve mogućnosti lokacije, izbjegao se uniformirani dojam postepenog uvlačenja zgrade za zadanih h/2 od granice parcele kod visokih građevina, a postigla se i veća kvaliteta stanova koji su dobili puno otvorenog prostora, koji uz ozelenjavanje potencira osjećaj života u prirodi i zelenilu u blizini najljepšeg zagrebačkog parka, Maksimira.

U zgradi se nalazi 12 stanova s pripadajućim garažama i spremištima u podrumskoj etaži. Volumetrija zgrade omogućuje da stanovi u zgradi variraju oblikovanjem i kvadraturom.

NAMJENA: stambena

LOKACIJA: Petrova, Zagreb

GODINA: 2014.

STATUS: realizacija

2b
1b
skica
nacrti
REALIZACIJA_1
REALIZACIJA 2_1
bottom of page